Iespējas un to noteikumi

iespējas un to noteikumi

iespējas un to noteikumi

Tiesību akts ir zaudējis spēku. Skatīt Ministru kabineta Ministru kabineta noteikumi Nr. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam turpmāk — patvēruma meklētājs nodrošina izglītības ieguves iespējas.

Patvēruma meklētājam nodrošina sagatavošanu pamatizglītības ieguvei no piecu gadu vecuma, iespēju iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību turpmāk — vispārējā izglītība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sūtīt e-pastā Kopumā izglītības iestādēm būs jānosaka izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība izglītības iestādē, konkretizējot epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanu. Ar minēto kārtību būs jāiepazīstina izglītojamo likumiskie pārstāvji, darbinieki un pakalpojumu sniedzēji, kā arī tie jāpublisko iestādes vai dibinātāja tīmekļa vietnē. Vienlaikus iestādei jānorīko atbildīgā persona, kura koordinēs noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību.

Patvēruma meklētājam vispārējās izglītības ieguves uzsākšanu nodrošina triju mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam patvēruma meklētājam ar speciālajām vajadzībām nodrošina vispārējās izglītības ieguves iespējas speciālās izglītības iestādēs vai vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno licencētu speciālās izglītības programmu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vai Valsts robežsardze, ja patvēruma meklētājs izmitināts Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā, ne vēlāk kā mēnesi no dienas, kad iesniegts iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, rakstiski informē Izglītības un zinātnes ministriju turpmāk — ministrija par patvēruma meklētāja izmitināšanas vietu, kā arī par patvēruma meklētāja izmitināšanas vietas maiņu.

iespējas un to noteikumi

Vispārējo izglītību patvēruma meklētājam nodrošina atbilstoši viņa izmitināšanas vietai — patvēruma meklētāja izmitināšanas centra, dzīvesvietas, bāriņtiesas iecelta aizbildņa dzīvesvietas, bērnu aprūpes iestādes vai Valsts robežsardzes teritoriālās struktūrvienības tuvumā esošās akreditētās izglītības iestādēs, kas īsteno licencētas izglītības programmas attiecīgā vispārējās izglītības pakāpē.

Tās izglītības iestādes, kas sniedz vispārējās izglītības ieguves iespējas patvēruma meklētājiem, nosaka ministrija, saskaņojot to ar izglītības iestādes dibinātāju.

Saskaņojums ar dibinātāju nav nepieciešams, ja vispārējo izglītību sniedz valsts izglītības iestāde.

Iekšējā komunikācija

Ministrija organizē izglītības programmām atbilstošu mācību līdzekļu izstrādi un izdošanu latviešu valodas apguvei, lai nodrošinātu vispārējās izglītības ieguves iespējas patvēruma meklētājam.

Pedagogu atalgojumu patvēruma meklētāju vispārējās izglītības ieguves nodrošināšanai un ministrijas apstiprinātu mācību procesā izmantojamo mācību literatūru turpmāk — mācību literatūras saraksts vispārējās izglītības programmu apguvei finansē no ministrijas pamatbudžetā kārtējam gadam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Lai nodrošinātu vispārējo izglītību patvēruma meklētājam, izglītības iestāde slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu ar ministriju. Līgumam pievieno izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu izdevumu tāmi par izdevumu pozīcijām pedagogu atalgojuma nodrošināšanai un mācību literatūras sarakstu.

Ministru kabineta noteikumi Nr. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam turpmāk — patvēruma meklētājs nodrošina izglītības ieguves iespējas valsts valodā valsts vai pašvaldības izglītības iestādē turpmāk — izglītības iestāde. Patvēruma meklētājam nodrošina sagatavošanu pamatizglītības ieguvei no piecu gadu vecuma, iespēju iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību turpmāk — vispārējā izglītība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi.

Iespēju pabeigt uzsākto vispārējās izglītības ieguvi patvēruma meklētājam nodrošina arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Lai pieteiktu patvēruma meklētāju vispārējās izglītības ieguvei, vecāki, bāriņtiesas pilnvarots pārstāvis vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējas un to noteikumi Valsts robežsardzē attiecīgu iesniegumu, patvēruma meklētāja personu apliecinoša dokumenta kopiju un patvēruma meklētāja izglītību apliecinošus dokumentus ja tādi ir.

iespējas un to noteikumi

Pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vai Valsts robežsardze rakstiski par to informē ministriju. Ministrija mēneša laikā pēc šo noteikumu Patvēruma meklētāja vecāki vai bāriņtiesas pilnvarots pārstāvis, pamatojoties uz ministrijas norādīto izglītības iestādi patvēruma meklētāja vispārējās izglītības ieguvei, mēneša laikā pēc šo noteikumu Izglītības iestādes vadītājs izvērtē šo noteikumu Izglītības iestāde mēneša laikā izstrādā padziļinātu patvēruma meklētāja mācību priekšmetu apguves plānu laikposmam, kas noteikts šo noteikumu 9.

Ministru prezidenta vietā — finanšu ministrs E. Repše Izglītības un zinātnes ministre T. Koķe Nosaukums: Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas Statuss: Zaudējis spēku zaudējis spēku Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: Pieņemts: Stājas spēkā: Zaudē spēku: Iespējas un to noteikumi Latvijas Vēstnesis33, Dokumenta valoda:.

Politikas joma un nozare vai teritorija Iekšlietu politika. Dokumenta mērķgrupas Personas, kas vēlas saņemt personas apliecības saskaņā ar Ārzemnieki, kas saņem uzturēšanās atļaujas — 29 tūkstoši gadā. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts pašlaik spēkā esošo Ministru kabineta Projekts izstrādāts, lai risinātu situāciju, kad liela daļa personas apliecību lietotāju, saņemot personas apliecību, nevēlas aktivizēt sertifikātus, tādejādi pilnvērtīgi neizmantojot visas iespējas, kuras sniedz personas apliecība elektroniskajā vidē e-iespējas.

Skatiet arī