Nodot pircēju. Kad patērētājs var atgriezt nopirkto preci - LV portāls

Kad patērētājs var atgriezt nopirkto preci

Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod Vietnē izvietotu un Pircēja izvēlētu preci saskaņā ar šī distances līguma noteikumiem turpmāk — Līgums.

Distances pirkuma līgums - Isostar sporta uzturs - veikals

Līgums ir saistošs visiem preču pasūtījumiem un pirkumiem, kas izdarīti Vietnē. Lai varētu iegādātās Vietnē piedāvātās preces, Pircējam nav nepieciešams izveidot savu personīgo kontu.

  • Kādas ir pircēju tiesības? | Swedbank blogs

Pircējs izvēlas preci, iepazīstoties ar tās aprakstu, raksturojumu, galvenajām īpašībām un nodot pircēju, kā arī novērtējot tās derīgumu un atbilstību savām vajadzībām. Pircējs, apstiprinot preces pasūtījumu, aizpilda pasūtījuma formu, tajā norādot: nodot pircēju informāciju par sevi vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi ; izvēlēto piegādes veidu un piegādes adresi ja izvēlētais piegādes veids pieprasa norādīt adresi ; izvēlēto maksājuma veidu; un komentārus ja Pircējs izvēlas tādus norādīt.

Pircējs ir atbildīgs par precīzu pasūtījuma formas aizpildīšanu un korektu datu uzrādīšanu.

Ūdens, gāze un elektrība uzskatāma par preci, ja to piedāvā vai pārdod ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā. Digitālais saturs kopā ar materiālo datu nesēju CD, DVD vai līdzīgu materiālo datu nesēju nodot pircēju par preci; 7 ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot marķējot uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu firmuvārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi; 8 digitālais saturs — dati, kas radīti un piegādāti digitālā formātā; 9 kredīta kopējās izmaksas patērētājam — visas izmaksas, tajā skaitā procenti, komisijas nauda, nodevas un jebkādi citi maksājumi, kas patērētājam jāmaksā saistībā ar kreditēšanas līgumu un kas ir kredīta devējam zināmi izņemot zvērināta notāra izmaksas. Kredīta kopējās izmaksās iekļauj arī izmaksas par papildu pakalpojumiem saistībā ar kreditēšanas līgumu, tajā skaitā apdrošināšanas prēmijas, ja papildu pakalpojumu līguma noslēgšana ir obligāts priekšnoteikums, lai saņemtu kredītu vai lai to saņemtu ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem. Likuma mērķis Likuma mērķis ir nodrošināt nodot pircēju iespēju īstenot un aizsargāt savas likumīgās tiesības, kā arī aizsargāt patērētāju kolektīvās intereses.

Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai nodot pircēju personai tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus datus. Saņemot Pircēja pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu no Pārdevēja, tad Pircēja pasūtījums nav pieņemts un šis Līgums nav stājies spēkā.

Pircējs, apstiprinot šo līgumu un iegādājoties produktus, kuru lietošanu un iegādes ierobežojumus nosaka Latvijas republikas normatīvie akti, apliecina, ka ir vismaz 18 gadus vecs.

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis preces pasūtījumu Vietnē. Preces cena Vietnē norādīta EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos norādītās likmes apmērā.

Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Vietnē pasūtījuma veikšanas brīdī. Preces cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas.

Nauda Kādas ir pircēja tiesības atdot preci atpakaļ veikalā? Vairākos apģērbu veikalos pie kases redzamas norādes, ka nopirkto preci var atdot atpakaļ 30 dienu laikā vai samainīt pret citu preci, vai gluži otrādi — brīdinājums, nodot pircēju nopirkto preci nemaina un naudu neatmaksā. Vai tiešām tirgotājam ir tiesības veikalā iegādātu preci nemainīt un nepieņemt atpakaļ?

Preces piegādes izmaksas tiek piemērotas atsevišķi atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam. Preces piegādes izmaksas tiek norādītas Vietnē Pircējam pirms pasūtījuma apstiprināšanas un ir iekļautas Pārdevēja izrakstītajā rēķinā.

Kādas ir pircēja tiesības atdot preci atpakaļ veikalā?

Preces piegādes izmaksās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos norādītās likmes apmērā. Pircējam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā samaksāt par preci un izvēlēto piegādes veidu. Pircējs veic samaksu par pasūtīto preci un piegādes veidu saskaņā ar Pircēja Vietnē izvēlēto maksājuma veidu.

Samaksa par preci un izvēlēto piegādes veidu uzskatāma par veiktu brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājuma summu par preci un izvēlēto piegādes veidu pilnā apmērā. Ja Pārdevējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi, Pārdevējs iepriekš minēto naudas summu nodot pircēju Pircējam tādā pašā maksāšanas veidā, kādu Pircējs izmantoja, iegādājoties preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

Pircējam, noformējot pasūtījumu, ir iespējams izvēlēties jebkuru no mājas lapā www. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Līguma 7. Vidējais piegādes laiks ir 1 līdz 3 darba dienas Nodot pircēju teritorijā.

Kad patērētājs var atgriezt nopirkto preci - LV portāls

Iepriekš noteiktie piegādes termiņi var mainīties atkarībā no preces pieejamības noliktavā. Darījumu bitcoin patur tiesības preci piegādāt Pircējam 30 trīsdesmit kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas vai citā termiņā, par kuru Pārdevējs un Pircējs ir savstarpēji vienojušies.

  1. Pretējā gadījumā patērētājs saskaņā ar PTAL
  2. У всего есть начало и всему есть конец.
  3. Bitcoin fonds

Ja Pārdevēja noliktavā nav Pircēja pasūtītās preces vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs par to paziņo Pircējam. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, savukārt Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci nodot pircēju tās piegādi bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 piecu darba dienu nodot pircēju no Līguma izbeigšanas dienas.

Kad patērētājs var atgriezt nopirkto preci

Prece tiek piegādāta tikai Latvijas Republikas teritorijā vai citā Pārdevēja noteiktā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas Latvijas Republikā vai citā Pārdevēja noteiktā teritorijā.

Pircēja pasūtītā prece tiek piegādāta uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi.

nodot pircēju par kursiem par naudas pelnīšanu internetā

Pircējam ir jāpieņem preces nodot pircēju personīgi. Ja preces piegādi saņēma cita persona pasūtījumā norādītajā piegādes adresē, uzskatāms, ka preci saņēmis Pircējs. Atkarībā no Pircēja izvēlētā preces piegādes veida, Pircējs nodrošina, ka: saņemot preci uz vietas, preces piegādi saņem Pircējs, uzrādot personas apliecinošu dokumentu; preces piegādes brīdī Pircējs atrodas pasūtījumā norādītajā adresē un bez kavēšanās pieņem preci, paraksta preces piegādes dokumentu — pavadzīmi — un veic tajā nepieciešamās atzīmes ja tādas ir veicamaskā arī atdod pavadzīmes eksemplāru piegādātājam; vai Pircējs saņem preci Pircēja pasūtījumā norādītajos saņemšanas punktos pakalpojuma sniedzēja paziņojumā norādītajā termiņā.

Ja preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ tai skaitā, bet ne tikai, Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, Pircējs nepaņem preci norādītajos saņemšanas punktos pakalpojuma sniedzēja paziņojumā norādītajā termiņāPārdevējs ir tiesīgs atteikt preces nodot pircēju sūtīšanu Pircējam un vienpusēji atkāpties no Līguma.

Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam netika piemērota samaksa par preces nodot pircēju vai tika piešķirta atlaide par preces piegādi, bet preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt pilnu samaksu par preces piegādi no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas. Ja, piegādājot preci, preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Pircējam piegādes apstiprinājumā jānorāda šādi defekti vai jāsastāda atsevišķs akts par šādiem defektiem.

Pircējam tas ir jādara preces piegādātāja klātbūtnē. Pārdevējs neatbild par tādām preces nepilnībām, kas bija acīmredzamas tās piegādes brīdī, bet netika norādītas preces piegādes apstiprinājumā. Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad prece ir piegādāta Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.

LV portāla infografika Ikdienā, pērkot jaunas preces, arvien biežāki ir gadījumi, ka tām īsā laika periodā parādās kāds defekts. Lai patērētājus aizsargātu, Latvijā darbojas Patērētāju tiesību aizsardzības likums, kas paredz sistēmu, kā jārisina strīdi ar komersantu.

Preces piegādes brīdī Pircējam ir pienākums pārliecināties, nodot pircēju prece atbilst Pircēja pasūtījumam un Līguma noteikumiem piemēram, jāpārliecinās vai preces nosaukums, garša un citi nodot pircēju acīmredzami parametri ir atbilstoši. Ja Pircējs juridiska persona konstatē, ka piegādātā prece neatbilst Pircēja pasūtījumam vai šī Līguma noteikumiem, Pircējam juridiskai personai bez nepamatotas kavēšanās jāinformē Pārdevējs par neatbilstošo preci, nosūtot Pārdevējam rakstveida iesniegumu, kurā norādīta preces neatbilstība Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem.

Pārdevējs pārbauda iesniegumā norādītos apstākļus 5  piecu darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu nodot pircēju risinājumu. Ja Pircējs patērētājs konstatē, ka piegādātā prece nodot pircēju Pircēja pasūtījumam vai šī Līguma noteikumiem, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību Līguma noteikumiem 2 divu gadu laikā no preces iegādes dienas, Pircējam iesniedzot rakstveida prasījuma pieteikumu, kurā norādīta preces neatbilstība Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem Pārdevējam 2 divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs atklājis preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem.

Ja Pircējam patērētājam ir pārdota pasūtījumam vai Līguma noteikumiem neatbilstoša prece un tās neatbilstība nav uzskatāma par Līguma noteikumiem maznozīmīgu, Pircējam ir tiesības nodot pircēju, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību pasūtījumam vai Līguma noteikumiem vai apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība pasūtījumam vai Līguma noteikumiem, izņemot kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

Gadījumā, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav veicis iepriekš minētās darbības vai tās veicis, radot Pircējam būtiskas neērtības, Pircējs ir tiesīgs prasīt Pārdevējam samazināt preces cenu vai atcelt Līgumu un prasīt Pārdevējam atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.

Distances pirkuma līgums

Samazinot cenu vai atceļot Līgumu nodot pircēju atmaksājot Pircējam par preci samaksāto naudas summu, Pārdevējs ir tiesīgs ņemt vērā preces nolietojumu. Prasījuma pieteikums par preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem nosūtāms: pa pastu uz adresi: Rāmuļu 29, Rīga, LV; vai elektroniski uz Pārdevēja e-pasta adresi:  isostar isostar.

Pirms preces lietošanas sākšanas, Pircējam ir pienākums rūpīgi izlasīt preces lietošanas noteikumus.

nodot pircēju eni variants bināro opciju apskats

Prece lietojama tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem un lietošanas noteikumiem un atbilstoši šīs preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. Pircējs patērētājssaņemot preci, ir tiesīgs iepazīties ar preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanu tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt, iegādājoties preci klātienē. Nodot pircēju patērētājs ir tiesīgs izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un  Ministru kabineta Informācija par to, kā ir izmantojamas Pircēja patērētāja atteikuma tiesības, sniegta  Atteikuma tiesību izmantošanas noteikumoskas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

Līguma Jebkurš strīds, domstarpība vai nesaskaņa, nodot pircēju rodas starp Pircēju patērētāju un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, Pircējam un Pārdevējam cenšoties panākt vienošanos.

nodot pircēju stanislav lukashov varianti

Ja radušos strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstveida iesniegumu, to nosūtot uz Pārdevēja e-pastu: isostar isostar. Pircējs iesniegumā norāda: savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju; iesnieguma iesniegšanas datumu; strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu. Pircējs iesniegumam pievieno darījuma apliecinošas dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus ja tādi ir attiecināmi.

Pārdevējs 15 piecpadsmit darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam rakstveida atbildi, to nosūtot uz iesniegumā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Pārdevējs atbildē informē Pircēju par: iespējamo prasījuma izpildes veidu; vai nodot pircēju risinājumu, ja iepriekš minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Pircēja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu; vai prasījuma nepamatotību un atteikumu izpildīt to.

Skatiet arī