Opciju un opciju līgumu prakses piemēri,

Vadlīnijas 1.

opciju un opciju līgumu prakses piemēri

Klients lūgumu statusa maiņai noformē kā atsevišķu pieteikumu, un tas nav ietverts finanšu instrumentu konta atvēršanas dokumentu paketē. Labās prakses piemēri A. Iestāde sniedz klientam informāciju, norādot, ka klients, ja tas uzskata sevi par kompetentu opciju un opciju līgumu prakses piemēri jautājumos, var lūgt mainīt tam piešķirto privāta klienta statusu pret profesionāla klienta statusu.

opciju un opciju līgumu prakses piemēri

Iestāde sniedz minēto informāciju objektīvi, norādot, kāda nozīme ir piešķirtajam statusam, ko nozīmē statusa maiņa un kādos gadījumos tas ir pamatoti. Iestāde individuāli pārrunā ar katru klientu, kas izsaka interesi par statusa maiņu, šā procesa būtību un pārliecinās par klienta kompetenci. Iestāde ieraksta šīs pārrunas un saglabā šādu ierakstu tik ilgi, cik ilgi tiek glabāts attiecīgais ieguldījumu pakalpojumu līgums ar šo klientu.

Sliktās prakses piemēri C. Pieteikums finanšu instrumentu konta atvēršanai kalpo vienlaikus kā iesniegums klienta statusa maiņai, kas var sekmēt to, ka iestāde masveidā piešķir profesionāla klienta statusu privātiem klientiem. Iestāde formāli izturas pret klienta kompetences izvērtēšanu ķeksīšu likšananeievērojot principu, ka statusa maiņa pret profesionāla klienta statusu prasa individuālu pieeju klienta izvērtēšanai.

Ir skaidrs, ka daudzas biznesa struktūras vispār neatjēgsies no ļaunās slimības radītajām sekām.

Ja iestāde veido produktu grupas, tā pēc iespējas ievēro finanšu instrumentu dalījumu vienkāršos un sarežģītos finanšu instrumentos atbilstoši Eiropas Vērtspapīru tirgus regulatoru komitejas Committee of European Securities Regulators, kopš Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde European Securities and Markets Authority publicētajam konsultatīvajam dokumentam "Consultation paper - MiFID complex and non-complex financial instruments for the purposes of the Directive's appropriateness requirements Ref.

Iestāde jautā par klienta kompetenci pieredze un zināšanasievērojot finanšu instrumentu, produktu un darījumu dažādību un pašas iestādes sniegto ieguldījumu pakalpojumu specifiku, piemēram, sadalot to šādās grupās: a akcijas, depozitārie sertifikāti, kas tiek tirgoti regulētā tirgū, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības UCITS ; b akcijas, depozitārie sertifikāti, kas netiek tirgoti regulētā tirgū, alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības AIF ; c parastās obligācijas, parādzīmes u.

Sliktās prakses piemēri B. Iestāde jautā par klienta pieredzi un zināšanām, neievērojot finanšu instrumentu, produktu un darījumu dažādību, piemēram, tiek jautāts bez saistības ar produkta veidu vai tiek izmantots pārāk vienkāršots produktu sadalījums, piemēram, "akcijas, obligācijas, atvasinātie finanšu instrumenti".

Opcijas cboe binārās

Iestāde var izmantot citus sliekšņus, ja tā var pamatot tos ar konkrētu faktisko informāciju. Lai izvērtētu klienta atbilstību Likuma Iestāde novērtē klienta darījumu apmērus, salīdzinot tos ar attiecīgajā tirgū parastu darījumu apmēru starp profesionāliem tirgus dalībniekiem.

opciju un opciju līgumu prakses piemēri

Klienta anketā jautājums ir formulēts tā, ka klients pats subjektīvi izlemj, vai tā veiktā darījuma apmēru var uzskatīt par būtisku attiecīgajā tirgū, piemēram, "vai jūs pēdējo 12 mēnešu laikā esat veicis vismaz 10 būtiska apmēra darījumus". Jautājot par darījumiem, jautājumi un atbildes nav sasaistītas ar konkrētu finanšu instrumenta, produkta vai darījuma veidu. Ja nevar nepārprotami secināt, ka amats ir līdzvērtīgs nosauktajiem, iestāde noskaidro, kādi bija personas darba pienākumi.

Akcijas, opcijas un ETF, Opciju līgumu izmantošana

Klienta anketā jautājums par amatu finanšu sektorā ir noformulēts tā, ka persona pati izlemj, vai tās ieņemtais amats atbilst Likuma Iestāde nevar sniegt klientam pakalpojumu kā profesionālam klientam attiecībā uz finanšu instrumentu vai produktu, ja šo finanšu instrumentu vai produktu nevar uzskatīt par piemērotu šim klientam. Iestāde atsakās piešķirt privātam klientam profesionāla klienta statusu attiecībā uz visiem produktiem, ja, piemēram, klientam nav pieredzes repo vai citos iestādes piedāvātos darījumos.

opciju un opciju līgumu prakses piemēri

Privāts klients lūdz piešķirt profesionāla klienta statusu attiecībā uz visiem produktiem. Iestāde izvērtē klienta kompetenci klienta līdz šim veiktajos darījumos ar akcijām un obligācijām, bet nevērtē klienta kompetenci attiecībā uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

Digitālo opciju izmaksas funkcija. Digitālo Opciju Izmaksas Funkcija

Atbalstošā vadlīnija Vērtējot klientu darījumu statistiku, iestāde ņem vērā tikai tos darījumus, par kuriem lēmumus ir pieņēmis pats klients, bet neņem vērā tādus darījumus, kas veikti klienta individuālā portfeļa pārvaldīšanas ietvaros, jo lēmumu par tiem ir pieņēmis iestādes darbinieks, nevis pats klients. Iestāde atsakās piešķirt privātam klientam profesionāla klienta statusu, ja lēmumus par klienta labā veiktajiem darījumiem nav pieņēmis klients patstāvīgi.

opciju un opciju līgumu prakses piemēri

Privāts klients lūdz piešķirt profesionāla klienta statusu. Līdz šim klients ir izmantojis tikai portfeļa pārvaldības opciju un opciju līgumu prakses piemēri, kura ietvaros lēmumus par darījumiem ir pieņēmis attiecīgs iestādes pilnvarots darbinieks.

Jau bināro opciju tirdzniecības prakses konts Bieži

Iestāde klienta atbilstību darījumu kritērijam vērtē pēc portfeļa pārvaldības pakalpojuma ietvaros veiktajiem darījumiem. Iestāde nosūta klientam, kas ir profesionāls klients, paziņojumu par rīkojuma izpildi nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas beigām, savukārt, ja iestāde šo apstiprinājumu saņem no trešās personas, tad ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas.

opciju un opciju līgumu prakses piemēri

Minētajā paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju: a iestādi identificējošos datus; c tirdzniecības dienu un laiku; d rīkojuma veidu ierobežojošs rīkojums, rīkojums darījumam par tirgus cenu ; e izpildes vietas apzīmējumu; f finanšu instrumenta identifikācijas datus; g norādi, vai rīkojums ir pirkšanas vai pārdošanas rīkojums; h finanšu instrumentu daudzumu.

Skatiet arī