Piedāvājuma un līdzdalības iespējas

Līdzdalības budžeta ieviešanas piemēri Latvijā 2. Līdzdalības budžeta piemēri ārvalstīs 2. Portugāles piemērs - līdzdalības budžets nacionālā mērogā 2. Portugāles piemērs - līdzdalības budžets pašvaldības mērogā 2. Igaunijas piemērs 3. Risinājumi līdzdalības budžeta ieviešanai Latvijā un to izvērtējums 4.

redzēt, kur jūs varat nopelnīt naudu gartley tauriņš binārās opcijās

Līdzdalības budžeta ieviešanas modelis Latvijā 4. Līdzdalības budžeta mērogs, finansējuma apjoms un tematiskie virzieni 4. Projektu atlase un īstenošana 4. Informāciju tehnoloģiju rīks balsošanai 4. Līdzdalības budžeta īstenošanas uzraudzība un pašvaldību kapacitāte 5. Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu 1. Konceptuālā ziņojuma kopsavilkums Konceptuālais ziņojums "Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā" turpmāk - konceptuālais ziņojums tiek izstrādāts saskaņā ar Tāpat atbalsts līdzdalības budžeta ieviešanai pausts Rīcības plāna 4.

Līdzdalības budžets angl. Pašlaik, līdzdalības budžets tiek īstenots vairāk nekā 1 pašvaldībās dažādās pasaules valstīs1 2, taču īstenošanas formas ir ļoti atšķirīgas - dažviet līdzdalības budžets tiek īstenots valstiskā mērogā un budžets var sasniegt vairākus miljonus euro, bet citviet tas var notikt nelielu apkaimju vai ciemu mērogā ar dažu tūkstošu euro lielu budžetu. Tomēr būtiskākais ieguvums no līdzdalības budžeta ir tāds, ka tas ne tikai palīdz veicināt tiešās demokrātijas vērtības, bet tas ir arī veids, kā iesaistīt cilvēkus lēmumu pieņemšanas procesā.

Līdzdalības budžets palīdz iesaistīt sabiedrību jau problēmas definēšanas stadijā, kā arī palīdz iedzīvotājiem pašiem piedāvājuma un līdzdalības iespējas, viņuprāt, piemērotāko risinājumu konkrētai problēmai, tādējādi stiprinot pilsonisko sabiedrību. Vienlaikus, modernizējoties valsts pārvaldei, tā ir iespēja informēt un izglītot iedzīvotājus par pašvaldības darbību, tās budžeta plānošanu un provizoriskajām izmaksām. Tāpat tā ir iespēja izglītot iedzīvotājus par projektu sagatavošanu un kopumā uzlabot iedzīvotāju piederības sajūtu konkrētai kopienai, ciemam vai piedāvājuma un līdzdalības iespējas, sekmējot arī iedzīvotāju ieinteresētību maksāt nodokļus.

Līdzdalības budžeta īstenošana sastāv no pieciem konkrēti noteiktiem posmiem. Pirmkārt, tiek izveidots līdzdalības budžeta īstenošanas modelis, kurā tiek noteikts tas, kāds būs līdzdalības budžetam pieejamais finansējuma apjoms un kādi būs īstenošanas noteikumi piemēram, kā norisināsies ideju iesniegšana un balsošana par idejām, kas drīkst balsot u. Viss iepriekš minētais tiek atrunāts pašvaldības sagatavotā līdzdalības budžeta īstenošanas nolikumā. Modeļa veidošanas posmā ir ieteicams iespējami daudz iesaistīt dažādas nevalstiskās organizācijas, biedrības piedāvājuma un līdzdalības iespējas nodibinājumus turpmāk - NVO un konkrētās pašvaldības iedzīvotājus.

Otrkārt, ir jānodrošina vienotas informācijas platformas izveide piemēram, izveidojot atsevišķu sadaļu pašvaldības mājaslapā vai veidojot nacionāla līmeņa platformutādējādi nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties līdzdalības budžeta procesā, iesniedzot idejas un balsojot par tām.

Vienlaikus ir jānodrošina iespēja iedzīvotājiem balsot par idejām gan klātienē, gan tiešsaistē. Treškārt, pašvaldībai ir jānodrošina iesniegto ideju izvērtēšana.

Ceturtkārt, ir jānodrošina balsošanas rezultātu apkopošana īpaši caurskatāmā veidā un jānodrošina arī komunikācija ar idejas iesniedzēju, skaidrojot, kādēļ ideja tiek vai netiek apstiprināta. Piektkārt, ir jānodrošina uzvarējušo ideju īstenošana un pēc tam arī uzturēšana.

Svarīgs nosacījums veiksmīgai līdzdalības budžeta īstenošanai ir skaidra procesa definēšana un caurskatāmības nodrošināšana. RPP mērķi un rīcības virzieni, t. Semināros kopumā piedalījās dalībnieki, t. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas turpmāk - VARAM pārstāvji piedalījušies arī Latvijas Lauku foruma organizētajā Latvijas Lauku kopienu parlamentā, Četru semināru - diskusiju cikls norisinājās Semināros - diskusijās piedalījās pārstāvji gan no pašvaldībām, gan no nevalstiskā sektora.

Situācijas piedāvājuma un līdzdalības piedāvājuma un līdzdalības iespējas Nepieciešamība nodrošināt sabiedrības līdzdalību ir noteikta Attīstības plānošanas sistēmas likumā un Ministru kabineta noteikumos par sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanas procesā4, un sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir viena no demokrātiskas valsts pamatvērtībām.

Tomēr esošā sabiedrības līdzdalības situācija Latvijā nav pietiekami laba. Domnīcas Providus publikācijā "Pārskats par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas pašvaldībās"5 minēts, ka pašvaldības Latvijā saskaras ar ievērojamu iedzīvotāju pasivitātes problēmu.

Ņemot vērā, ka tādās sabiedrības iesaistes formās kā sapulces un iedzīvotāju konkursi piedalās ierobežots cilvēku loks un pārējie iedzīvotāji ir grūti sasniedzami, pašvaldības mēdz būt piesardzīgas jaunu iedzīvotāju iesaistes formu meklēšanā. Tomēr iedzīvotāju iesaiste un aktivizēšana ir ilgtermiņa process, kurā viens no būtiskiem veiksmes priekšnosacījumiem ir uzticības veidošana starp pašvaldību un iedzīvotājiem - abām pusēm ir jāizjūt tas, ka viņu iesaistei ir jēga un ka tā tiek novērtēta.

Tāpat Aptauju rezultātā tika secināts, ka būtisks šķērslis līdzdalībai ir iedzīvotāju neticība savām spējām ietekmēt sociālos un politiskos procesus, jo no valsts un pašvaldību institūcijām netiek saņemta atgriezeniskā saite pietiekamā apmērā.

Tāpat secināts, ka sabiedrības lielākā vēlme ir pēc pašu iniciatīvas informēt valsts vai pašvaldības iestādes par savām idejām un priekšlikumiem kādai konkrētai problēmai, kurai vēl nav risinājuma. Līdz ar to tiek norādīts, ka abām pusēm ir jāveicina sadarbība jau agrīnā stadijā, piemēram, kad dokuments vēl nav izstrādāts.

Kā zināms, Saeimas vēlēšanās Lai arī pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījās procentuāli vairāk cilvēku nekā pēdējās pašvaldību vēlēšanās, līdzdalībai Saeimas vēlēšanās pēdējo gadu laikā ir bijusi tendence samazināties, taču Viens no būtiskākajiem iemesliem zemajai līdzdalībai ir sabiedrībā valdošais uzskats par to, ka sabiedrība nav spējīga ietekmēt sociālos un politiskos procesus.

robotu tirdzniecība ar padomdevējiem nopelnīt naudu internetā pusmūžā

Taču vēl viens būtisks iemesls zemajai līdzdalībai ir sabiedrības uzticības līmenis valsts pārvaldei. Kā liecina Eiropas Komisijas veiktās aptaujas "Eurobarometer 92 - Autumn " dati par sabiedrības uzticību dažādām institūcijām, Latvijā visaugstākā sabiedrības uzticība ir pašvaldībām skat.

Līdz ar to, līdzdalības budžets ir viena no iespējām, kā veicināt sabiedrības līdzdalību pašvaldību darbībā.

Ja līdzdalības budžets tiek īstenots veiksmīgi, tad, pirmkārt, piedāvājuma un līdzdalības iespējas nodrošinās, ka pašvaldība un iedzīvotāji sadarbojas agrīnā stadijā. Iedzīvotājs būs tas, kurš piedāvās risinājumu kādai sev, savai kopienai apkaimei, ciemam vai teritorijai nozīmīgai problēmai. Otrkārt, tas mazinās iedzīvotājos sajūtu par to, ka pašvaldība nesniedz pietiekamu atgriezenisko saiti, jo pašvaldībai, kas īsteno līdzdalības budžetu ir jānodrošina komunikācija ar katru projekta idejas iesniedzēju, lai skaidrotu to, kādēļ ideja tika vai netika apstiprināta.

Tāpat, ja idejai būs nepieciešami kādi labojumi, tas tiktu saskaņots ar projekta idejas iesniedzēju, tādējādi nodrošinot to, ka tā joprojām ir iedzīvotāja ideja. Savukārt, pašvaldība palīdz iedzīvotāja ideju uzlabot, tādējādi, radot abu pušu veiksmīgu piedāvājuma un līdzdalības iespējas.

Treškārt, caurskatāmība, ko veicina līdzdalības budžeta ieviešana, ir iespēja turpināt uzlabot sabiedrības uzticību pašvaldībām, potenciāli uzlabojot arī uzticību valdībai, Saeimai un valsts pārvaldei pārskats par bināriem. Vienlaikus, līdzdalības budžets ir iespēja uzlabot arī iedzīvotāju zināšanas par to, kādas ir pašvaldības funkcijas un kā norisinās dažādi procesi pašvaldībā.

Ņemot vērā, ka informācijai par visām iesniegtajām idejām ir jābūt publiski pieejamai, tas veicinās iedzīvotāju informētību par to, cik daudz izmaksā kāds konkrēts projekts pašvaldībā, piemēram, apgaismojuma vai šūpoļu izvietošana.

Informētības rezultātā mazināsies iedzīvotāju skepse un kritika pret pašvaldības darbu un tiks veicināta sapratne par to, kādēļ pašvaldība kādu konkrētu problēmu, iespējams, nespēj risināt. Ņemot vērā, ka arvien būtiska problēma Latvijā ir arī ēnu ekonomika, līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībā piedāvājuma un līdzdalības iespējas kļūt par motivāciju iedzīvotājiem maksāt nodokļus. Līdzdalības budžeta ieviešanas piemēri Latvijā Līdzdalības budžeta koncepts arvien lielāku popularitāti iegūst arī Latvijā.

Rīgas gadījums ir atšķirīgs no citiem gadījumiem ar to, ka līdzdalības budžeta ieviešanu ierosināja NVO, nevis pati pašvaldība. Rīgas pilotprojekta ietvaros sākotnēji RAA un RD departamentu pārstāvji izstrādāja nolikumu, kurā tika noteikts, ka projekta idejas iesniedzējs var būt Rīgas apkaimju biedrības. Tāpat nolikumā tika noteikts tas, ka, lai piedāvājuma un līdzdalības iespējas tiktu piešķirts finansējums, tai ir jāatbilst diviem kritērijiem: piedāvājuma un līdzdalības iespējas, projekta realizēšanas vietai ir jābūt sabiedrībai pieejamai, publiskā lietošanā esošai, pašvaldībai piederošai vai piekrītošai publiskajai ārtelpai, otrkārt, projektam jābūt saistītam ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.

Savukārt, projekta pieteikumu veidoja šādi dokumenti: aizpildīta un parakstīta pieteikuma piedāvājuma un līdzdalības iespējas dokumenti, kas apliecina iesniedzēja vai tā pilnvarotas personas tiesības rīkoties iesniedzēja vārdā; projekta skice norādāmi visi projekta būtisko elementu izmēri cm un tā izvietojums uz zemesgabala robežu plānā vai izdrukas no www.

Projekta idejas tika pieņemtas līdz Projekta pieteikumu varēja iesniegt gan elektroniski, gan klātienē RD Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Kopumā tika iesniegtas 34 idejas, no kurām, pēc to izvērtēšanas, 14 idejas tika nodotas balsošanai iedzīvotājiem. Balsošana norisinājās no Uzvarējušās idejas īstenos pašvaldība par budžeta līdzekļiem Rīgā Piemēram, projekta ideju izmaksas var svārstīties no 2 euro līdz euro. Daži no izplatītākajiem iemesliem, kādēļ projektu idejas tikai noraidītas bija: projekta ideja pārsniedz euro izmaksu slieksni; projekta īstenošanas vieta nav pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa; projekta ideja ir novērtēta kā ilgtermiņā nelietderīga u.

Piemēram, problēmas sagādāja tas, kā izkontrolēt to, vai cilvēks ir deklarēts Rīgā vai nav - šajā reizē teorētiski nobalsot varēja arī iedzīvotājs, kurš nav deklarēts Rīgā. Tāpat tika norādīts uz to, ka uzmanīgi ir jāvērtē tas, lai projekta idejas nebūtu pretrunā ar citiem pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem. Aktuāls bija jautājums par finansējuma teritoriālo pārklājumu piemēram, vai pieejamo finansējumu vajadzētu sadalīt pa apkaimēm - katrai apkaimei piedāvājuma un līdzdalības iespējas konkrēts finansējuma apmērskā arī aktuāls bija jautājums par balsošanu un projektu iesniedzējiem, žetonu izveide, vai iedzīvotājiem vajadzētu piešķirt vienu vai vairākas balsis; vai atļaut iedzīvotājiem "pret" balsojumu, atļaujot balsot pret kādas idejas īstenošanu.

Savukārt, par iesniedzējiem jautājums bija - vai nākotnē projektu idejas vajadzētu atļaut iesniegt jebkuram iedzīvotajam, nevis tikai apkaimju biedrībām, kā tas bija pirmajā pilotprojektā.

Tomēr, kopumā RAA pilotprojektu vērtēja pozitīvi un uzskata, ka tas ir izdevies, ņemot vērā, ka ir izdevies sasniegt 10 iedzīvotāju balsojumu. Līdzdalības budžetam līdzīgu iniciatīvu ir īstenojusi arī Cēsu novada pašvaldība.

Cēsu novadā tika izveidota Cēsu novada iedzīvotāju ideju un iniciatīvu platforma "Cēsu Projekti", kuras mērķis ir atbalstīt iedzīvotāju līdzekļu vākšanas kampaņas. Sākotnēji, iedzīvotājam ir jāsagatavo projekta ideja, kurā ir iekļauts rīcības plāns un izdevumu saraksts.

Viens no īstenotajiem piemēriem ir simtgades karogs Cēsīm. Ideja bija Latvijas simtgadē Cēsu Dziesmu svētku kalniņā pacelt īpašu Simtgades Dziesmu svētku gaisotni pieredzējušu Latvijas karogu.

VPR Līdzdalības budžeta pieeja tiks testēta kultūras projektu jomā, sasaistot ar Vidzemes kultūras programmu, kas ir VPR administrēta Valsts Kultūrkapitāla fonda programmas sastāvdaļa. Viss pilotprojekta process tiks dokumentēts rezultātu izplatīšanas un brīvas izmantošanas nolūkos. Līdztekus tam notiek juridiskās bāzes izpēte citās Eiropas Savienības valstīs.

Projekta ietvaros Tāpat līdzdalības budžeta ieviešanas nepieciešamību ir popularizējusi domnīca Providus. Savukārt, Projekta ietvaros tika sagatavots pārskats par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas pašvaldībās22, kura mērķis bija apzināt biežāk izmantotās iedzīvotāju iesaistes veidus Latvijas pašvaldībās. Konferences laikā norisinājās arī paneļdiskusija par līdzdalības budžetu, kur pārstāvji no Igaunijas, Polijas, Vācijas un Latvijas dalījās savā pieredzē par veiksmīgu iedzīvotāju iesaisti ar līdzdalības budžeta metodi.

Providus sagatavotajā pārskatā par sabiedrības iesaisti secināts, ka iedzīvotāju iesaiste Latvijas pašvaldības galvenokārt notiek četros virzienos 1. Jau pašlaik lielākā daļa no Latvijas pašvaldībām īsteno dažādus projektu konkursus ar mērķi veicināt iedzīvotāju līdzdalību.

Un, lai arī daži no projektu konkursu un līdzdalības budžeta posmiem ir līdzīgi, piemēram, iedzīvotāji var sagatavot un iesniegt paši piedāvājuma un līdzdalības iespējas idejas, būtiski uzsvērt, ka līdzdalības budžets un projektu konkursi nav viens un tas pats. Būtiskākās atšķirības ir tādas: 1.

Sabiedrības līdzdalība un aktivitāte

Lai arī dažos projektu konkursos arī notiek iedzīvotāju balsošana, līdzdalības budžets ietver visus trīs augstāk minētos nosacījumus. Līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībā nenozīmē, ka pašvaldībai ir jāatsakās no projektu konkursu īstenošanas - līdzdalības budžets ir papildus rīks, ar kuru ir iespējams veicināt iedzīvotāju līdzdalību.

MT5 binārās opcijas līdzīgas iespējas

Līdzdalības budžeta piemēri ārvalstīs Līdzdalības budžets pašlaik tiek īstenots apmēram 1 pašvaldībās dažādās pasaules valstīs. Līdzdalības budžets ir uzlabojis dzīves apstākļus vietējiem iedzīvotājiem, piemēram, ievērojami ir pieaudzis to mājsaimniecību skaits, kurām ir pieslēgums kanalizācijas un ūdens sistēmām.

Līdzdalības budžeta veidošanas procesā dalībnieku skaits desmit gadu laikā pieauga līdz 40 dalībniekiem gadā, kas norāda uz līdzdalības budžeta spēju veicināt un palielināt iedzīvotāju iesaisti.

Pozitīvākā ietekme, ko ir veicinājusi līdzdalības budžeta ieviešana Brazīlijā, ir manāms uzlabojums dažādu sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu pieejamībā un kvalitātē tajās pašvaldības, kas ir izvēlējušās īstenot līdzdalības budžetu.

Tā ir bijusi iespēja risināt savam reģionam vai pašvaldībai būtiskas problēmas. Portugāles piemērs - līdzdalības budžets nacionālā mērogā Portugāles piemērs ir īpaši būtisks, jo šajā valstī līdzdalības budžets ir īstenots gan nacionālā līmenī iespēja balsot par nacionāla līmeņa un reģionāla līmeņa idejāmgan pašvaldību līmenī.

 1. Netiķete : Skola nākotnei
 2. Par konceptuālo ziņojumu "Par līdzdalības budžeta ieviešanu Latvijā"
 3. Puiši, vai jūs varat nopelnīt naudu internetā
 4. Atsauksmes par padomdevēju tirdzniecības robotu

Portugālē nacionāla mēroga līdzdalības budžets pirmo reizi tika īstenots Līdzdalības budžeta galvenais mērķis ir tuvināt cilvēkus politikai un lēmumu pieņemšanai, kā arī tas nopelniet naudu sev bijis būtisks instruments, lai īstenotu projektus, dažādās valsts teritorijās, piemēram, piekrastē, lauku un pilsētu teritorijās.

Tādējādi, līdzdalības budžets ir bijis labs veids, kā veicināt iedzīvotāju līdzdalību un veicināt lielāku integrāciju starp dažādām teritorijām, izmantojot valsts mēroga projektus. Portugālē līdzdalības budžeta procesā var iesaistīties visi pilsoņi t.

 • Slepeni signāli par iespējām
 • Sistēmas shēmas binārās opcijas
 • Ko jūs varat ieguldīt un nopelnīt naudu
 • Culturelab – Lapa 5 – CultureLab
 • Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādā mērā jaunieši, pedagogi un vecāki zina, izprot un spēj sniegt piemērus, kā arī izskaidrot citiem pamatterminus, kas veido pilsoniskās kompetences ietvaru, — demokrātija, pilsoņa tiesības un pienākumi, pilsoniskā līdzdalība, LR Satversme, lēmējvara, tiesu vara, izpildvara, Eiropas Savienība, NATO, ANO, ko lemj pašvaldība, valsts, Eiropa, kā arī iedzīvotāju iespējas ietekmēt lēmumus skolā, pašvaldībā, valstī, Eiropas un pasaules līmenī.
 • Vai Latvija mums ir porcelāna vāze plauktā?
 • Cik manikīra meistari nopelna mājās

Īstenošanā tika izvirzīti 5 galvenie principi: 1 tematisko un teritoriālo tvērumu savstarpējās savienojamības princips. Piemēram, projekti, kuru teritoriālā darbības joma bija kontinentālā Portugāle pati Portugālevarēja būt saistīti tikai ar lauksaimniecības, kultūras, zinātnes un pieaugušo izglītības jomām.

Savukārt, projektiem, kas bija vērsti uz Azoru salu un Madeiras autonomajiem reģioniem, bija jābūt saistītiem ar tieslietu un iekšlietu jomu. Ņemot vērā, ka ir divas priekšlikumu kategorijas - reģionālais un nacionālais mērogs, tika noteikts, ka projektiem ar reģionālo mērogu ir jāietekmē vismaz divas pašvaldības, kas pieder vienam un tam pašam reģionam, savukārt, valsts mēroga priekšlikumiem ir jāietekmē vismaz divi reģioni; 2 projekta atbilstība kritērijiem.

Tika noteikti deviņi kritēriji, kā, piemēram, ideja nedrīkst būt pretrunā ar valdības politiku; ideja nepārsniedz euro un piedāvājuma un līdzdalības iespējas ir iespējams īstenot 24 mēnešu laikā; idejā nedrīkst būt iekļauta infrastruktūras piedāvājuma un līdzdalības iespējas u.

Vai Latvija mums ir porcelāna vāze plauktā?

Ja iesniegtā ideja pārkāpj kaut vienu no deviņiem kritērijiem, ideja automātiski tiek izslēgta no konkursa un netiek tālāk vērtēta; 3 piedāvājuma un līdzdalības iespējas piešķiršanas princips. Šī budžeta summa tika noteikta saskaņā ar vispārpieņemto praksi, ko izmanto visā pasaulē - pirmie izdevumi parasti ietver nelielas finanšu summas, lai pārbaudītu vajadzības un izvirzītos kritērijus. Portugālē tika izvirzītas astoņas priekšlikumu grupas - nacionālo projektu grupa; piecu reģionu grupa un divu autonomo reģionu grupa.

Piedāvājuma un līdzdalības iespējas nodrošinātu projektu uzvarētājus visās izvirzītajās grupas - katrai grupai tika noteiktas tiesības uz euro lielu finansējuma apjomu; 4 procedūras caurredzamības princips. Ir noteikti līdzdalības budžeta procedūras pieci posmi skat. Otrajā posmā kompetentās ministrijas un citas valsts iestādes izvērtē saņemtās idejas un sniedz tehnisko atbalstu projektu ideju pārveidošanai projektos, t. Trešajā posmā tiek publicēts provizoriski atbalstīto ideju saraksts, kā arī laika posms, kurā iedzīvotāji var sniegt sūdzības jeb "apstrīdēt" rezultātus.

Ceturtajā posmā notiek balsošana - balsošanas iespējas tiek nodrošinātas līdzdalības budžeta platformā vai arī ar bezmaksas īsziņas starpniecību. Katram balsotājam ir piešķirtas divas balsis - viena par reģionāla mēroga projektu un viena par valsts mēroga projektu.

nopelnīt bitkoinu nedēļā iespēju atdarināšana

Savukārt, pēdējā posmā publiski tiek paziņoti uzvarējušie projekti; 5 lēmumu izpildes princips. Ar katru projekta uzvarētāju tiek noslēgts publisks līgums, tas nozīmē, ka uzvarētājs ar līguma spēku ir tiesīgs īstenot konkrēto projektu.

Ziedotāji saņem talonu grāmatas iegādei grāmatnīcā; 2 piedāvāt brīvu piekļuvi muzejiem un dažādām kultūras telpām viena gada garumā visiem jauniešiem, kuri ir 18 gadus jauni; 3 izveidot bezmaksas tiešsaistes datu bāzi, kurā apvienotas digitālā, braila un audio formāta grāmatas, kas pielāgotas personām ar invaliditāti. Portugāles piemērs - līdzdalības budžets pašvaldības mērogā Portugālē arī vairākas pašvaldības īsteno līdzdalības budžetus - viens no piemēriem ir Portugāles galvaspilsēta, Lisabona.

Lisabonā līdzdalības budžets tika ieviests Harta garantē to, ka vietējie iedzīvotāji tiek iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, nosakot, kurās jomās tiks investēta daļa no pašvaldības budžeta.

Vienlaikus mērķis ir veicināt arī "pilsonisko izglītību", mācot iedzīvotājiem integrēt atsevišķas problēmas plašāka mēroga piedāvājuma un līdzdalības iespējas interešu jautājumos. Tas mudina iedzīvotājus izprast vietējo problēmu sarežģītību un palīdz attīstīt vēlmi līdzdarboties. Lisabonas līdzdalības budžeta pamatā ir ikgadējs cikls skat.

Skatiet arī