Garantēšanas iespējas

Uzņēmumam šis SFPS jāpiemēro visiem maksājumiem ar akcijām, ieskaitot: a uz akcijām balstītiem pašu kapitāla darījumiem, kuros uzņēmums saņem preces vai pakalpojumus kā atlīdzību par uzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem ieskaitot akcijas vai akciju iespējas līgumusb uz akcijām balstītiem naudas darījumiem, kuros uzņēmums iegādājas preces vai pakalpojumus, uzņemoties saistības pret šo preču vai pakalpojumu piegādātāju par summām, kas balstās uz uzņēmuma akciju vai citu uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu cenu vai vērtībuc darījumiem, kuros uzņēmums saņem vai iegādājas preces vai pakalpojumus un vienošanās noteikumi paredz, ka vai nu uzņēmumam vai šo preču un pakalpojumu piegādātājam ir tiesības izvēlēties vai uzņēmums samaksā par konkrēto darījumu naudā vai citos aktīvosvai, emitējot pašu kapitāla instrumentus, izņemot, kā noteikts 5.

Tas attiecas arī uz mātes uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu pārvešanu, vai cita grupas uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu pārvešanu garantēšanas iespējas personām, kas ir uzņēmumam piegādājušas preces vai pakalpojumus.

Preces ietver krājumus, materiālus, pamatlīdzekļus, nemateriālos aktīvus un garantēšanas iespējas nefinanšu aktīvus. Tomēr garantēšanas iespējas nevajadzētu šo SFPS piemērot darījumiem, kuros uzņēmums iegādājas preces kā daļu no neto aktīviem, kas iegūti uzņēmējdarbības apvienošanā, uz kuru attiecas SGS Uzņēmējdarbības apvienošana. Tādējādi, pašu kapitāla instrumenti, kas emitēti uzņēmējdarbības apvienošanā, apmaiņā pret iegādātā uzņēmuma kontroli, šajā SFPS neietilpst.

Tomēr šajā SFPS ietilpst pašu kapitāla instrumenti, kas tiek izsniegti iegādātā uzņēmuma darbiniekiem pēc viņu darba spējām piemēram, atlīdzinot par patiešām darbojas bināro garantēšanas iespējas stratēģijas darbu.

Līdzīgi, uzņēmējdarbības apvienošanas vai cita veida pašu kapitāla pārstrukturēšanas ietekmē vienošanās par maksājumu ar akcijām atcelšanu, aizvietošanu vai citiem grozījumiem, ir jāuzskaita saskaņā ar šo SFPS. SGS Finanšu garantēšanas iespējas Uzrādīšana un atklāšana 8. SGS Finanšu instrumenti: Atzīšana un novērtēšana 5. ATZĪŠANA 7 Uzņēmumam maksājuma ar akcijām darījumā saņemtās vai iegādātās preces vai pakalpojumi jāatzīst brīdī, kad tas nopērk preces vai saņem pakalpojumus.

Uzņēmumam jāatzīst atbilstošs pieaugums pašu kapitālā, ja preces vai pakalpojumi tika saņemti uz akcijām balstītā pašu kapitāla maksājuma darījumā, vai saistībās, ja preces vai pakalpojumi tika iegādāti uz akcijām balstītā skaidras naudas darījumā.

Palīdzības iespējas atbalsta programmatūrās: Assure un Premium

IFRS 2 9 Parasti izdevumi rodas no preču vai pakalpojumu patēriņa. Piemēram, pakalpojumi parasti tiek patērēti uzreiz, šajā gadījumā izdevumi tiek atzīti kā darījuma partnera sniegtais pakalpojums. Preces varētu tikt patērētas laika periodā, garantēšanas iespējas krājumu gadījumā pārdotas vēlāk, šajā gadījumā izdevumi tiek atzīti, kad preces ir patērētas vai pārdotas.

Tomēr dažreiz ir nepieciešams atzīt izdevumus pirms preces vai pakalpojumi ir patērēti vai pārdoti, jo tie neatbilst atzīšanai garantēšanas iespējas aktīvi. Piemēram, uzņēmums var preces iegādāties kā daļu no projekta izpētes fāzes, lai izstrādātu jaunu produktu.

Par satura izslēgšanu video kampaņām

Lai gan šīs preces netiek patērētas, tās varētu neatbilst atzīšanai kā aktīvi, saskaņā ar piemērojamo SFPS. Šo pašu kapitāla instrumentu patiesā vērtība jānovērtē piešķiršanas datumā. Parasti nav iespējams tieši novērtēt saņemtos pakalpojumus par konkrētām darbinieka samaksas paketes sastāvdaļām.

Varētu arī būt neiespējami objektīvi novērtēt kopējās samaksas paketes patieso vērtību, garantēšanas iespējas tieši piešķirto pašu kapitāla instrumentu patieso vērtību. Turklāt akcijas vai akciju iespējas līgumi dažreiz drīzāk tiek piešķirti kā daļa no prēmiju sistēmas, nevis kā daļa no pamatsamaksas, piemēram, kā stimuls darbiniekiem palikt strādāt uzņēmumā vai apbalvot tos par viņu centieniem uzņēmuma sasniegumu rādītāju uzlabošanā.

Piešķirot akcijas vai akciju iespējas līgumus pie citām samaksām, uzņēmums maksā papildus atalgojumu, lai iegūtu papildus pabalstus. Iespējams, ka šādu papildus labumu novērtēšana varētu būt sarežģīta. Sakarā ar grūtībām novērtēt tieši saņemto pakalpojumu patieso vērtību, uzņēmumam jānovērtē darbinieku saņemto pakalpojumu patiesā vērtība ar atsauci uz piešķirto pašu kapitāla instrumentu patieso vērtību. Patieso garantēšanas iespējas var tiešsaistes ieņēmumi no binārām opcijām datumā, kad uzņēmums garantēšanas iespējas preces vai darījuma partneris sniedz pakalpojumu.

Retos gadījumos, ja uzņēmums atspēko šo pieņēmumu, jo tas nevar ticami aplēst saņemto preču vai pakalpojumu patieso vērtību, uzņēmumam netieši jānovērtē saņemtās preces vai pakalpojumi un attiecīgais pieaugums pašu kapitālā, garantēšanas iespējas atsauci uz piešķirto pašu kapitāla instrumentu patieso vērtību, kas novērtēta datumā, kad uzņēmums nopērk preces vai darījuma partneris sniedz pakalpojumu.

Darījumi, kuros tiek saņemti pakalpojumi 14 Ja piešķirtie pašu kapitāla instrumenti tiek garantēti uzreiz, darījuma partnerim nevajag pabeigt pakalpojumu sniegšanu norādītajā periodā, pirms tas iegūst bezierunu tiesības uz šiem pašu kapitāla instrumentiem.

pelnīt daudz naudas

Ja nav pierādījumu par pretējo, uzņēmumam jāpieņem, ka darījuma partnera sniegtie pakalpojumi ir saņemti kā atlīdzība par pašu kapitāla instrumentiem.

Šajā gadījumā piešķiršanas datumā uzņēmumam saņemtie pakalpojumi jāatzīst pilnā apmērā ar attiecīgo pieaugumu pašu kapitālā.

kā izveidot tirdzniecības galdu

IFRS 2 15 Ja piešķirtie pašu kapitāla instrumenti netiek garantēti, kamēr darījuma partneris pabeidz pakalpojumu periodu, uzņēmumam jāpieņem, ka darījuma partnera sniegtie pakalpojumi kā atlīdzība par šiem pašu kapitāla instrumentiem tiks saņemta nākotnē, garantēšanas periodā. Uzņēmumam šie pakalpojumi jāuzskaita, jo darījuma partneris tos sniedz garantēšanas periodā, ar attiecīgu pieaugumu pašu kapitālā.

Piemēram: a ja darbiniekam piešķir akciju iespējas līgumus pēc trim nostrādātiem gadiem, uzņēmumam jāpieņem, ka darbinieku sniegtie pakalpojumi kā atlīdzība par akciju iespējām garantēšanas iespējas saņemti nākotnē, trīs garantēšanas gadu periodā.

Uzņēmumam jāaplēš paredzētā garantēšanas perioda ilgums piešķiršanas datumā, pamatojoties uz visiespējamāko darbības rezultātu stāvokļa iznākumu. Ja darbības rezultātu stāvoklis ir tirgus apstākļi, aplēsei par paredzēto garantēšanas perioda ilgumu jābūt atbilstošai pieņēmumiem, kurus izmanto piešķirto iespējas līgumu patiesās vērtības aplēšanā, un to pēc tam nepārskata.

Ja darbības rezultātu stāvoklis nav tirgus apstākļi, uzņēmumam, ja nepieciešams, jāpārskata tā paredzētais garantēšanas perioda ilgums, ja sekojošā informācija norāda, ka garantēšanas perioda ilgums mainās atkarībā no iepriekšējām aplēsēm.

Darījumi, kas novērtēti ar atsauci uz piešķirto pašu kapitāla instrumentu patieso vērtību. Piešķirto pašu kapitāla instrumentu patiesās vērtības noteikšana 16 Darījumiem, kas novērtēti ar atsauci uz piešķirto pašu kapitāla instrumentu patieso vērtību, uzņēmums patieso vērtību nosaka novērtēšanas datumā, kas pamatojas uz tirgus cenām, ja tās pieejamas, ņemot vērā noteikumus, garantēšanas iespējas ietekmē šie pašu kapitāla instrumenti tika piešķirti ņemot vērā Vērtēšanas paņēmienam jāatbilst vispārpieņemtajām vērtēšanas metodikām cenu noteikšanai finanšu tiešām nopelnīt naudu vietnē un jāiekļauj visi faktori garantēšanas iespējas pieņēmumi, kas informētiem, ieinteresētiem tirgus dalībniekiem jāņem vērā, nosakot cenu ņemot vērā Garantēto nosacījumu metode 19 Pašu kapitāla instrumentu piešķiršana var būt atkarīga no konkrētu garantēto nosacījumu izpildes.

Piemēram, akciju vai akciju iespējas līgumu piešķiršana darbiniekam parasti ir atkarīga no darbinieka, kas paliek strādāt uzņēmumā konkrētu laika periodu.

opcijas jūsu

Iespējams darbības rezultātu stāvoklis, kas jāizpilda, piemēram - uzņēmums, kas sasniedz konkrētu peļņas pieaugumu vai uzņēmuma akciju cenas konkrēts pieaugums. Kad novērtēšanas datumā aprēķina akciju vai akciju iespējas līgumu patieso vērtību, nav jāņem vērā garantētie nosacījumi, kas nav tirgus apstākļi.

  1. Panākumu komponentes bināro opciju tirgū
  2. Attēlotā redakcija Tiesību akts ir zaudējis spēku.
  3. Google partneru programma Par satura izslēgšanu video kampaņām Mūsu videoreklāmu drošības garantija paredz, ka noteiktus satura veidus nevar izmantot peļņas gūšanai ar reklāmām pakalpojumā YouTube un Google video partneru vietnēs: mēs automātiski lietosim izslēgšanu, lai jūsu reklāmas netiktu rādītas pretrunīgi vērtējamā saturā, piemēram, saturā, kurā atainoti terorakti, kailums vai neseni sensitīvi notikumi.
  4. Sākas satiksmes drošības sacensību skolēniem “Gribu būt mobils!” reģionālie pusfināli | Jaunumi
  5. Tiesību akts ir zaudējis spēku.
  6. Bināro opciju tirdzniecība vienmēr ir plus
  7. Kā un kur nopelnīt lielu naudu
  8. Vai Assure abonementu var atcelt?

Tā vietā, koriģējot pašu kapitāla instrumentu skaitu, jāņem vērā garantētie nosacījumi, kas ietverti darījuma summas novērtēšanā, lai galu galā summa, kas atzīta attiecībā uz saņemtajām precēm vai pakalpojumiem kā atlīdzība par piešķirtajiem pašu kapitāla instrumentiem, būtu balstīta uz pašu kapitāla instrumentu skaitu, kas visbeidzot tiek garantēts.

Tādējādi, kumulatīvi neviena summa, kas tiek atzīta par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, ja tiek piešķirti pašu kapitāla instrumenti, netiek garantēta, jo netiek izpildīti garantētie nosacījumi, piemēram, darījuma partneris nepabeidz norādīto pakalpojuma periodu, vai darbības rezultātu stāvoklis nav izpildīts, saskaņā ar Garantēšanas datumā uzņēmumam aplēse jāpārskata, lai pielīdzinātu pašu kapitāla instrumentu skaitu, kas galu garantēšanas iespējas garantēti saskaņā ar IFRS 2 21 Kad nosaka piešķirto pašu kapitāla instrumentu patieso vērtību, jāņem 100 ienākumi internetā nekavējoties tirgus apstākļi, piemēram, mērķa akciju cena, kas nosaka garantēšanu vai izmantojamību.

Tādēļ pašu kapitāla instrumentu dotācijām ar tirgus apstākļiem uzņēmumam jāatzīst no darījuma partnera saņemtās preces vai pakalpojumi, kas izpilda visus citus garantēšanas nosacījumus piemēram, no darbinieka saņemtie pakalpojumi, kas paliek darbā uz konkrētu pakalpojuma laikuneatkarīgi no tā garantēšanas iespējas tirgus apstākļi ir izpildīti.

Papildu atjaunošanas pazīmes metode 22 Iespējas līgumiem ar papildu atjaunošanas pazīmi, papildu atjaunošanas pazīme nav jāņem vērā, kad novērtēšanas datumā nosaka piešķirto iespējas līgumu patieso vērtību.

Tā vietā papildu atjaunošanas pazīme jāņem vērā kā jauna iespējas līguma dotācija, ja un kad papildu atjaunošanas pazīme tiek pēc tam piešķirta. Pēc garantēšanas datuma 23 Atzīstot saņemtās preces vai pakalpojumus saskaņā ar Piemēram, uzņēmumam pēc tam nav jāanulē atzītā summa par saņemtajiem pakalpojumiem no darbinieka, ja garantētie pašu kapitāla instrumenti tiek vēlāk zaudēti, vai akciju iespējas līgumu gadījumā, garantēšanas iespējas netiek izmantotas.

Tomēr, šī prasība neizslēdz uzņēmumu no pārnešanas atzīšanas pašu kapitālā, t. Ja pašu kapitāla instrumentu patiesā vērtība nevar tikt ticami aplēsta. Retos gadījumos novērtēšanas datumā uzņēmums varētu nebūt spējīgs ticami aplēst piešķirto pašu kapitāla instrumentu patieso vērtību, saskaņā ar Tikai šajos retajos gadījumos uzņēmumam tā vietā ir: a jānovērtē pašu kapitāla instrumenti to iekšējā vērtībā, sākotnēji datumā, kad uzņēmums nopērk preces vai darījuma partneris sniedz pakalpojumu un turpmāk katrā pārskata datumā un pēdējā garantēšanas iespējas termiņa datumā, atzīstot jebkuru izmaiņu iekšējā vērtībā peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

kā nopelnīt naudu un vairāk

Piešķirot akciju iespējas līgumus, vienošanās par maksājumu ar akcijām ir visbeidzot nokārtota, kad iespējas līgumi ir izmantoti, ir zaudēti piemēram, sakarā ar nodarbinātības pārtraukšanu vai zaudē spēku piemēram, iespējas līguma termiņam beidzoties ; b jāatzīst saņemtās preces vai pakalpojumi, pamatojoties uz pašu garantēšanas iespējas instrumentu skaitu, kas galu galā tiek garantēti vai kur piemērojams izmantoti.

Lai piemērotu šo prasību, piemēram, akciju iespējas līgumiem, uzņēmumam jāatzīst garantēšanas periodā saņemtās preces vai pakalpojumi, ja tādi ir, saskaņā ar Garantēšanas iespējas garantēšanas periodā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atzītā summa jāpamato ar akciju iespējas līgumu skaitu, kurus paredzēts garantēt. Ja nepieciešams, uzņēmumam šī aplēse jāpārskata, ja turpmākā informācija norāda, ka akciju iespējas līgumu skaits, kurus paredzēts garantēt, atšķiras no iepriekšējām aplēsēm.

Garantēšanas datumā uzņēmumam aplēse jāpārskata, lai vienādotu garantēšanas iespējas kapitāla instrumentu skaitu, kas galu galā tiek garantēts.

Pēc garantēšanas datuma garantēšanas iespējas jāapvērš par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atzītā summa, ja akciju iespējas līgumi vēlāk ir zaudēti vai akciju iespējas līgumu lietošanas beigās ir zaudējuši spēku.

Tomēr, ja uzņēmums norēķinās piešķirot pašu kapitāla garantēšanas iespējas, kam tiek piemērots Jebkurš šāds pārsniegums jāatzīst kā izdevums. IFRS 2 Izmaiņas nosacījumiem, uz kuriem tika piešķirti pašu kapitāla instrumenti, ieskaitot atcelšanas un norēķinus 26 Uzņēmums drīkst pārveidot nosacījumus, uz kuriem tiek piešķirti pašu kapitāla instrumenti.

Piemēram, tas var samazināt izmantošanas cenu darbiniekiem piešķirtajiem iespējas līgumiem t.

Skatiet arī